KOCASİNAN BELEDİYESİ HAŞERE MÜCADELESİ KAPSAMINDA BİYOSİDAL ÜRÜN ALINMASI

 

BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR

 

KOCASİNAN BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KOCASİNAN BELEDİYESİ HAŞERE MÜCADELESİ KAPSAMINDA BİYOSİDAL ÜRÜN ALINMASI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası

:

2020/56685

 

 

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

GEVHER NESİBE MH. TEKİN SK. NO:10 KOCASİNAN/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası

:

0352 222 70 00 - 0352 232 88 97

c) Elektronik Posta Adresi

:

basin@kocasinan.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 


2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

- 200.000 M2 KARASİNEK BİYOSİDAL MÜCADELE İLACI - 1500 HEKTAR SİVRİSİNEK LARVA MÜCADELE İLACI - 1200 LT HAŞERELERE KARŞI MÜCADELE İLACI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Atölye Deposudur.

c) Teslim tarihi

:

Ürünlerin tamamı sözleşmeyi müteakip 10 (On) gün içerisinde Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Atölye Deposuna teslim edilecektir.

 


3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:

KAYSERİ / Kocasinan Belediyesi İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:

10.03.2020 - 10:30

 


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 

- Biyosidal ürünlere ait, T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatı veya ithal biyosidal ürünler için, ithal izin belgesi olmalıdır. 

 

- İhaleye giren firma; üretici ise üretici olduğunu gösteren belgeleri, yetkili satıcı ise; ruhsat sahibi firmadan tarafindan verilen 2020 yılı satış yetki belgesini ibraz etmelidir.

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

- Biyosidal ürünlere ait, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalı ve ihale dosyasında sunulmalıdır.

- Biyosidal ürünlere ait, T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatı veya ithal biyosidal ürünler için, ithal izin belgesi olmalıdır. Bu belgelerin aslı ya da noter onaylı örneği ihale dosyasında ibraz edilmelidir.

- Ruhsat sahibi veya üretici veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş satıcı firmaya verilen 2020 yılı satış yetki belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslı idarece görülmüştür onaylı suretlerini ihale dosyasında bulundurmak zorundadır.

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
KAYSERİ / Kocasinan Belediyesi İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.