Mülkiyeti Belediyemize Ait 14 Adet Taşınmaz Satış İhalesi İlanı
Mülkiyeti Belediyemize Ait 14 Adet Taşınmaz Satış İhalesi İlanı

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:

Madde 1- İhalenin Konusu:  Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 14 (on dört) adet taşınmazın satış ihalesidir.

 

S

 

Mahalle Adres

 

Ada

 

Par

 

Alan m2

 

Blok

 

Kat

 

Bağ.

Bölüm

 

Nitelik

 

Muh. Bed. TL

 

Geç. Tem. TL

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

1

Mevlana (Eski Plevne) Mah. Serince Sokak. 10/C Tapuda Sümer Mah. Zemin No:2

 

7639

 

1

 

42,10

 

 

 

 

İşyeri

 

200.000,00

 

6.000,00

 

27.08.2019

 

14:05

2

Mevlana (Plevne) Mah. Serince Sokak. 10/D Tapuda Sümer Mah. Zemin

 No:3

 

7639

 

1

 

42,10

 

 

 

 

İşyeri

 

   200.000,00

 

 

6.000,00

 

27.08.2019

 

14:10

3

Mevlana (Eski Plevne) Mah. Serince Sokak. 10/E Tapuda Sümer Mah. Zemin No:4

 

7639

 

1

 

38,60

 

 

 

 

İşyeri

 

200.000,00

 

 

6.000,00

 

27.08.2019

 

14:15

4

Mevlana (Eski Plevne) Mah. Serince Sokak. 10 Tapuda Sümer Mah. Zemin No:6

 

7639

 

1

 

60,51

 

 

 

 

İşyeri

 

300.000,00

 

9.000,00

 

27.08.2019

 

14:20

5

Cırgalan Mah

5074

1

174,00

A

1

3

Mesken

200.000,00

6.000,00

27.08.2019

14:25

6

Cırgalan Mah

5074

1

174,00

B

2

5

Mesken

210.000,00

6.300,00

27.08.2019

14:30

7

Cırgalan Mah

5074

1

174,00

B

5

13

Mesken

220.000,00

6.600,00

27.08.2019

14:35

8

Cırgalan Mah

5074

1

174,00

B

5

14

Mesken

220.000,00

6.600,00

27.08.2019

14:40

9

Cırgalan Mah

5074

1

174,00

B

5

15

Mesken

220.000,00

6.600,00

27.08.2019

14:45

10

Cırgalan Mah

5074

1

174,00

B

12

35

Mesken

215.000,00

6.450,00

27.08.2019

14:50

11

Dere Mah.

7378

12

2.400,00

 

 

 

Konut Alanı

2.000.000,00

60.000,00

27.08.2019

14:55

12

General Emir Mah

9194

5

1.432,68

 

 

 

Konut Alanı

550.000,00

16.500,00

27.08.2019

15:00

13

Yenidoğan Mah.

10978

1

506,00

 

 

 

Ticaret Alanı

600.000,00

18.000,00

27.08.2019

15:05

14

Dere Mah.

7569

1

12.206,80

 

 

 

Konut Alanı

1.100.000,00

33.000,00

27.08.2019

15:10

 

 

 

Madde 2- İhalenin Tarihi, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi:  Söz konusu taşınmazların ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarihte, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 27.08.2019 SALI günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aynı gün içerisinde, her bir parselin ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.

4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli işyeri ve meskenler için 250,00-TL (İkiyüz Elli Lira) konut alanı ve ticaret alanı arsaları için 500,00 TL (beş yüz TL) olup, Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinden temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye Aslının Aynıdır diye tasdik ettirdikten sonra, diğer parsellerin ihalesine katılmak için kullanabilir.

Madde 5- Taşınmazların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda her bir taşınmaz için muhammen bedel belirtilmiştir.  İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239 ve Vakıfbank Tüm Şubeler TR65 001 5001 5800 7292 5215 31 İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istenilen taşınmazın ada ve parsel numaralarını belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunda ihalesine katılmak istenilen taşınmazın ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşme imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde İhale bedelinin %15’i, vergiler, ilan bedeli ( Televizyon, Gazete, Billboard, vb.) gibi masraflar, alıcıya ait olup peşin ödenecektir. Kalanı ise listenin ilk 1, 2, 3, 4, Sırasındaki, işyerleri için 6 (altı) eşit taksit, geriye kalan 10 adet taşınmaz için 24 (yirmi dört) eşit taksit halinde ödenecektir. İhale bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda, ihale bedeli üzerinden %5 indirim uygulanacaktır. İndirim oranı Muhammen bedelin altına düşemez, böyle bir durumda Muhammen bedel üzerinden peşin ödeme kabul edilecektir. Yapı kullanma izin belgesi olmayan binalarda, Yapı kullanma izin belgesi masrafları ihale alıcısına aittir.

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

7.1-) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;

7.1.1-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),

7.1.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),

7.1.3-) Tebligat için yasal adres bildirimi,

   7.1.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),            

   7.1.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı yada idarece tasdikli sureti),

   7.1.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.

   7.1.7-) İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasının imza edilmesi gerekmektedir,

   7.1.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),

   7.1.9-) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

7.2-) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;

   7.2.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,

   7.2.2-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

   7.2.3-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

   7.2.4-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.

   7.2.5-) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),

7.2.6-) Şirket (Tüzel kişilik)  hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname. (Aslı),

   7.2.7-) Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),         

   7.2.8-) Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı),

   7.2.9-) Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı) 

   7.2.10-) Dernek, birlik, vakıf, vb.’ nin kuruluş tüzüğünün, Noter tasdikli fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları),

   7.2.11-) İhaleye iştirak eden ya da yetkili vekili tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

   7.2.12-)Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

7.3-) Ortak Girişim Olması Halinde; 

   7.3.1-) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.

      7.3.2-) Ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir ortaklık sözleşmesi,         

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.